De Bibliotheek Het Groene Hart is wederom gecertificeerd voor 4 jaar!

Gepubliceerd op: 8 april 2021 20:30

Met dit certificaat voldoen we aan het certificeringskader Kwaliteit in Beeld voor bibliotheekwerk, cultuur en taal.

De kwaliteitsnormen werden tijdens een audit beoordeeld door externe experts en ervaringsdeskundigen. De Bibliotheek Het Groene Hart scoort op veel onderwerpen positief. Een belangrijk onderdeel van het kwaliteitskader is het kunnen aantonen van maatschappelijke effect van de dienstverlening en de toekomstbestendigheid van de organisatie. Met het certificaat heeft de Bibliotheek de bevestiging gekregen dat aan alle kwaliteitsnormen wordt voldaan.

Toekomstbestendigheid van de Bibliotheek

De Bibliotheek Het Groene Hart is een dynamische organisatie met een hechte groep betrokken medewerkers . Er is een duidelijke visie op de toekomst van de Bibliotheek als maatschappelijke bibliotheek binnen het sociaal domein, gericht op de doelen van de gemeente en andere overheden. Daarbij zijn de knelpunten en voorwaarden geformuleerd om die visie tot uitvoering te kunnen brengen. Een van de knelpunten is de financiering. De financiële positie van de Bibliotheek is stabiel. De subsidiering van de gemeenten dekt de basistaken van de Bibliotheek, maar is ontoereikend voor het behalen van de doelen van de Bibliotheek, gemeente en overheden.

Het vestigingsbeleid is afgestemd op de maatschappelijke rol van de Bibliotheek en haar inbedding in de gemeenten De gemeenten onderschrijven deze verbindende rol van de Bibliotheek en zijn tevreden over producten en diensten die de Bibliotheek levert.

Het aanbod van producten en diensten is op orde, passend binnen de eisen van de WSOB en van de gemeenten. Ondanks de financiële beperkingen, voert de Bibliotheek veel producten en diensten uit.

Een kwetsbaar onderdeel is het HRM-beleid, hier zijn bestuur en directeur zich van bewust. Dit wordt in 2021 opgepakt. Medewerkers geven aan dat de Bibliotheek Het Groene Hart een fijne plek is om te werken.

Samengevat
De Bibliotheek is toekomstbestendig gezien de huidige eisen en wensen, maar voor het verder ontwikkelen naar een maatschappelijke bibliotheek conform de visie 2025, lijken de financiële middelen ontoereikend te zijn. Er is te weinig capaciteit om deze visie uit te kunnen voeren.

Het (maatschappelijk) effect van de Bibliotheek

De Bibliotheek heeft haar strategie en beleid afgestemd op het uitvoeren van de kerntaken van de Bibliotheek en op de ontwikkeling naar een maatschappelijke bibliotheek, waarbij zij aansluit bij de wensen van de gemeenten. De Bibliotheek speelt een verbindende rol in het maatschappelijke en educatieve veld en werkt daarin samen met een groot aantal partners. Op educatief terrein bereikt zij alle basisscholen. Zij heeft een concrete visie op haar verdere ontwikkeling als maatschappelijke bibliotheek.

De middelen in Montfoort zijn ontoereikend om bij de heroprichting van een centrale bibliotheekvoorziening tevens de bibliotheekvoorzieningen in de basisscholen in stand te houden. Weliswaar zijn het geen volwaardige dBos-voorzieningen maar ze vervullen wel een belangrijke rol in het leesbevorderingsprogramma van de scholen.

De gemeenten onderschrijven het belang van de Bibliotheek binnen hun gemeenten, wat zich ook uit in het feit dat zij de Bibliotheek betrekken bij de aankomende inburgeringswet. De ontwikkeling van multifunctionele ‘Huizen van…’, vergroot de ontmoetingsfunctie van de Bibliotheek en de kansen om nog meer samen te werken.

De Bibliotheek meet op diverse manieren wat het effect is van haar producten en diensten en heeft een maatschappelijke effectmeting door Biblioconsult laten uitvoeren. De bedoeling is om dit periodiek te herhalen.

Samengevat
Het maatschappelijk effect kan toenemen als de visie 2025 gerealiseerd kan worden, maar daarvoor zijn de voorwaarden nog niet aanwezig.

Educatie module

Op educatief terrein bereikt de Bibliotheek alle basisscholen en vervult een belangrijke rol in het leesbevorderingsprogramma van de scholen. De Bibliotheek spant zich in om collecties en leesomgevingen binnen educatie instellingen in te richten om op deze manier het leesplezier van kinderen en jongeren te verhogen. Momenteel is deze collectie nog niet toereikend genoeg voor een duurzame toekomst. De uitvoering en uitbreiding hiervan is afhankelijk van de financiële en materiele condities die de educatieve instellingen en/of gemeenten kunnen en willen inzetten.

In de visie 2025 is één van de doelen om het aanbod uit te breiden naar het voortgezet onderwijs. Hiermee vergroot de Bibliotheek haar impact en verbetert de ontwikkeling van de jeugd. Ook hier is momenteel is geen capaciteit voor en beperken de activiteiten zich tot incidentele adviezen aan bijvoorbeeld de praktijkschool en rondleidingen in de Bibliotheek.

Een nieuwe ontwikkeling is dat de Bibliotheek aansluit bij de oproep van de overheid om te komen tot een leesoffensief. Een oproep om het achteruitgaan van leesvaardigheid van de jeugd tegen te gaan.

Inzicht subsidiëring

De gemeenten Woerden en Oudewater dragen financieel evenredig bij in de vorm van een bedrag per inwoner voor de afgesproken basisdienstverlening 2019 – 2022. Daarnaast worden de lokale huisvestingskosten door de betreffende gemeente gesubsidieerd. Een belangrijke bijdrage die Bibliotheek en inwoners nodig hebben om de functies van de Bibliotheek in stand te houden en toegankelijk te maken voor alle inwoners.

Minimale jaarlijkse bijdrage per inwoner basisdienstverlening Bibliotheek Het Groene Hart was in 2019: 10,85 EUR. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Daarmee behoort de Bibliotheek Het Groene Hart tot de laagst gefinancierde bibliotheken in Nederland.

Zie onderstaand figuur uit evaluatie WSOB 2019.

Spreiding en toegankelijkheid

“Iedere inwoner van Nederland heeft binnen een redelijke afstand toegang tot een volwaardige openbare bibliotheek die alle vijf de Bibliotheekfuncties uit de Wsob vervult”

Citaat Bibliotheekconvenant 2020-2023

Wist je dat de gemiddeld afstand voor de inwoners van de gemeente Woerden tot de Bibliotheek 1,9 km is. In gemeente Worden gaat het om 4 bibliotheeklocaties. In de gemeente Oudewater is het 1,9 km met 1 bibliotheeklocatie. Dit past mooi bij het landelijke gemiddelde van 1,9 km. In de gemeente Montfoort is de gemiddelde afstand 6,6 km. Dit komt omdat de huidige 1 afhaalpunten in Huis van Ervaring nog geen volledige bibliotheeklocaties zijn. Het uitbreiden van de Bibliotheekdiensten in de gemeente Montfoort is ook een streven voor de komende jaren.

Bron: Bibliotheekatlas – www.bibliotheekatlas.nl