BiebPanel onderzoek 2014/1 - Tarieven en Leenvoorwaarden

Het BiebPanel-onderzoek van maart 2014 ging over Tarieven en Leenvoorwaarden van de Bibliotheek. 324 panelleden deden mee aan dit onderzoek.

Lidmaatschap
Het merendeel van de panelleden in de Bibliotheek Het Groene Hart heeft het Standaardabonnement (67%), gevolgd door het Plusabonnement (23%). De tevredenheid met het huidige abonnement is groot, al zijn panelleden die een Standaardabonnement hebben wel iets positiever dan panelleden die een Plusabonnement hebben. Het huidige tarief wordt door veruit de meeste panelleden omschreven als ‘niet duur, niet goedkoop’. De overige panelleden vinden het tarief eerder (heel) duur (17%) dan (heel) goedkoop (11%). Net als in het totale Panel geven negen op de tien panelleden aan dat het (heel) waarschijnlijk is dat ze ook over vijf jaar nog lid zijn van de Bibliotheek. De belangrijkste redenen om te overwegen het lidmaatschap op te zeggen, zijn het tarief (45%) en het feit dat men een e-reader heeft en e-books downloadt bij andere bronnen dan de Bibliotheek (41%).

Leenvoorwaarden
De panelleden is gevraagd acht leenvoorwaarden in volgorde van belang te zetten. Het tarief wordt het vaakst op de eerste plaats gezet (33%) en eindigt ook het vaakst in de top-3 (60%). Ook de uitleentermijn en het gratis reserveren van materialen eindigen vaak in de top-3. Panelleden van de Bibliotheek Het Groene Hart hechten meer belang aan het tarief dan de panelleden in het totale Panel.

Betalen voor diensten
Het Bibliotheekabonnement kan niet alles omvatten, er zullen altijd diensten blijven waarvoor apart betaald moet worden. Panelleden is gevraagd welke diensten buiten het abonnementsgeld mogen vallen en waarvoor men dus bereid zou zijn apart te betalen. Dit zijn vooral de deelname aan activiteiten (cursussen, workshops) in de Bibliotheek, kopiëren, printen en koffie/thee. Met name het reserveren van materialen van de eigen Bibliotheek zou volgens panelleden inbegrepen moeten zijn in het abonnement.

Alternatieve abonnementsvormen
Er zijn, naast het normale abonnement, ook andere abonnementsvormen mogelijk. Aan panelleden zijn 7 alternatieve abonnementsvormen voorgelegd om de interesse hierin te peilen. Het meest gewenste abonnement is het landelijke abonnement waarbij leden materialen kunnen lenen bij alle Nederlandse openbare bibliotheken. Een Familiepas komt in Het Groene Hart op de tweede plaats. Een all-in abonnement waarbij boetegelden worden ‘afgekocht’ is interessant voor 17% van de panelleden; een abonnement zonder jaarlijks abonnementsgeld, maar waar per geleend materiaal leengeld betaald wordt is een interessante optie voor 15%. Een ‘Vriend van de Bibliotheek’ abonnement is met 9% het minst in trek en is in Het Groene Hart minder populair dan in het totale Panel.

E-books
31% van de panelleden van de Bibliotheek Het Groene Hart leest weleens boeken op een e-reader, iPad of andere tablet, een percentage dat wat lager ligt dan in het totale Panel (38%). Ruim een derde geeft aan in de toekomst digitaal te willen gaan lezen; nog eens een derde is dit helemaal niet van plan.

Aanbeveling
De gedane suggesties voor de inrichting van de leenvoorwaarden nemen we mee met de evaluatie van de invoering van het Plusabonnement. We hebben in de provincie Utrecht 1 tarievenstelsel, gezamenlijk bepalen we de tarieven.