Algemene voorwaarden

Bibliotheek Het Groene Hart is een organisatie die zich inspant voor leden, bezoekers, vrijwilligers en medewerkers. We hanteren algemene voorwaarden, vastgelegd in onderstaand reglement. Het reglement is op een ieder van toepassing. Het ligt ter inzage bij de informatiebalie en staat op de website.

Gehanteerde begrippen

Bibliotheek
De vestigingen van de Bibliotheek Het Groene Hart in de gemeenten Woerden en Oudewater.

Directie
De directie van de Bibliotheek Het Groene Hart.

Geldig legitimatiebewijs
Paspoort, identiteitskaart, rijbewijs, vreemdelingendocument.

Leidinggevende
Degene die belast is met de dagelijkse leiding van de Bibliotheek.

Lener
Degene die als gebruiker bij de Bibliotheek staat ingeschreven.

Media
Overkoepelende term voor boeken, e-books, tijdschriften, cd's, dvd's, software e.d.

Wettelijke vertegenwoordiger
Vader, moeder, voogd e.d.

Algemeen reglement - de Bibliotheek Het Groene Hart

Artikel 1 - Inschrijving 1. Iedereen kan als lener bij een vestiging van de Bibliotheek worden ingeschreven. 2. Inschrijving van een persoon jonger dan 16 jaar wordt gedaan door een wettelijke vertegenwoordiger. 3. Inschrijving geschiedt uitsluitend op vertoon van een geldig legitimatiebewijs. Personen tussen de 16 en 18 jaar worden geacht te handelen met toestemming van hun wettelijke vertegenwoordigers.

Artikel 2 - Lenerspas 1. Bij inschrijving ontvangt elke lener een zogenoemde lenerspas. De pas is strikt persoonlijk en blijft eigendom van de Bibliotheek, de lener is slechts houder van de pas. 2. De lener is verplicht alle media die hij/zij leent te laten registreren. 3. De lenerspas kan gebruikt worden in alle vestigingen in de provincie Utrecht met uitzondering van de vestigingen in Nieuwegein. 4. Uitlening zonder pas is niet mogelijk. 5. De lenerspas is gratis voor personen tot 18 jaar. Personen vanaf 18 jaar betalen een jaarlijkse bijdrage.

Artikel 3 - Verlenging van de geldigheidsduur van de lenerspas 1. Iedere lener vanaf 18 jaar, die niet gebruik maakt van automatisch incasso, ontvangt 4 weken voor de vervaldatum van de lenerspas een digitale nota. De lener heeft dan de keuze voor betaling via Mijn Menu, de Bibliotheek Wise app of bij de betaalautomaat in Bibliotheek Woerden. De optie om te betalen via automatische incasso kan geregeld worden de balie van je Bibliotheek. 2. Na ontvangst van de betaling wordt de geldigheidsduur van de lenerspas automatisch met een jaar verlengd. De lener ontvangt geen nieuwe pas. 3. De lenerspas voor leners jonger dan 18 jaar blijft geldig tot de dag waarop zij 18 worden.

Artikel 4 - Vermissing of beschadiging van de lenerspas 1. Bij vermissing van de lenerspas dient de Bibliotheek onmiddellijk in kennis gesteld te worden, dit kan ook via Mijn Menu. 2. De lener is aansprakelijk voor alle financiële gevolgen van gebruik door derden. 3. Deze aansprakelijkheid geldt voor alle transacties die met behulp van de lenerspas worden verricht vóór het tijdstip waarop de vermissing is gemeld bij de Bibliotheek. 4. Bij verlies of beschadiging kan tegen betaling een duplicaat worden verkregen op vertoon van een geldig legitimatiebewijs.

Artikel 5 - Adreswijziging 1. Een adreswijziging dient de lener zo tijdig mogelijk door te geven aan de Bibliotheek. Adreswijziging doorgeven kan via Mijn Menu, een e-mail naar klantenservice@bibliotheekhgh.nl of tijdens serviceuren aan de balie, onder vermelding van naam, pasnummer en het oude en nieuwe adres. 2. Eventuele gevolgen van het niet tijdig doorgeven van een adreswijziging zijn geheel voor rekening en risico van de lener.

Artikel 6 - Beëindiging/overschrijving van het lidmaatschap 1. Het lidmaatschap eindigt door opzegging of bij overlijden. Opzeggen kan via het formulier op de website. 2. Is een lener langer dan een jaar lid, dan kan het abonnement gedurende het hele jaar opgezegd worden. Hierbij geldt de wettelijke opzegtermijn van één maand. De lener krijgt dan het bedrag voor de resterende maanden terug, mits er nog strippen openstaan en met aftrek van € 5,00 administratiekosten. 3. Beëindiging van het lidmaatschap vindt ook plaats bij voorlopige schorsing dan wel definitieve ontzegging van het lidmaatschap van de kant van de Bibliotheek (zie artikel 15). 4. Voor overschrijving naar een andere Nederlandse Openbare Bibliotheek dient de lener het lidmaatschap in de oude Bibliotheek te beëindigen alvorens zich in te schrijven in de nieuwe Bibliotheek.

Artikel 7 - Contributietarieven en leengelden 1. De directie stelt jaarlijks de contributiegelden en leengelden vast. Een overzicht hiervan vindt u op onze website. 2. Wijzigingen van de tarieven worden tenminste een maand voor de datum van inwerkingtreding in de Bibliotheek bekend gemaakt 3. Contributie dient te allen tijde betaald te worden. Indien men enige tijd geen gebruik gemaakt heeft van de Bibliotheek, levert die nimmer een reden op tot vrijstelling van de betaling van de contributie over de betreffende periode. 4.Overstappen op een goedkoper abonnement kan alleen per vervaldatum en dient minimaal één maand voor de vervaldatum aan de Bibliotheek te worden doorgegeven. Het aangaan van een duurder abonnement kan op ieder gewenst moment, mits uw strippen op zijn. Bij wijziging van abonnementsoort kan het abonnement na een jaar worden opgezegd.

Artikel 8 - Aantal te lenen materialen (media) 1. De directie stelt vast hoeveel media men per lenerspas gelijktijdig kan lenen. Een overzicht hiervan is verkrijgbaar in de Bibliotheek en op de website.

Artikel 9 - Uitleentermijn en verlenging 1. De directie stelt de uitleentermijn vast. 2. Verlenging van de uitleentermijn is mogelijk aan de balie tijdens service-uren, bij de zelfbedienings-apparatuur, via de Bibliotheek Wise app en via Mijn Menu op onze website. De nieuwe termijn gaat in op de dag dat het verzoek tot verlenging de Bibliotheek bereikt. Uitzonderingen: zie lid 3 van dit artikel. 3. Verlenging is niet mogelijk wanneer er een reservering rust op de betreffende media. 4. De uitleentermijn kan maximaal tweemaal verlengd worden. 5. Bij overschrijding van de toegestane uitleentermijn en te late verlenging wordt te-laat-geld per medium per dag in rekening gebracht. Zie ook lid 6 van artikel 11.

Artikel 10 - Reserveringen 1. Media van Bibliotheek Het Groene Hart kunnen gereserveerd worden, evenals materialen (media) uit de collectie van andere Bibliotheken. Hiervoor kunnen kosten worden berekend, afhankelijk van het abonnement en de Bibliotheek waar de media vandaan moeten komen. 2. De lener ontvangt bericht zodra de media beschikbaar zijn. Ophalen is mogelijk binnen 7 dagen. 3. Restitutie van eventuele kosten is niet mogelijk. 

Artikel 11 - Gebruik van de materialen (media)1. De lener dient de materialen (media) met uiterste zorgvuldigheid te gebruiken. 2. Het is niet toegestaan de materialen (media) aan derden beschikbaar te stellen. 3. Voordat de lener de media leent, dient hij/zij zich te overtuigen van de goede staat ervan. Eventuele beschadigingen en/of vlekken moeten gemeld worden voordat men gaat lenen. 4. De lener is aansprakelijk voor iedere beschadiging of verontreiniging van de geleende materialen (media). Reparatiekosten dienen door de lener betaald te worden. 5. Indien het geleende materiaal (media) vervangen moet worden wegens ernstige beschadiging of zoekraken worden de kosten aan de lener in rekening gebracht. 6. Ingeval de lener in gebreke blijft betreffende de betaling van de in lid 4 en 5 genoemde kosten wordt de lener verdere uitlening geweigerd totdat aan de betalingsverplichting is voldaan. Zo nodig kan een incassobureau worden ingeschakeld, uiteraard op kosten van de lener. Hetzelfde geldt voor de betaling van kosten genoemd in lid 5 van artikel 9.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid bibliotheek 1. De Bibliotheek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de uitlening en het gebruik van materialen (media). Het lenen hiervan is geheel op eigen risico. De Bibliotheek is onder geen enkele voorwaarde gehouden tot vergoeding van geleden schade.

Artikel 13 - Kopiëren van materialen (media) 1. Het is verboden kopieën te maken van de materialen (media) uit het bezit van de Bibliotheek. U overtreedt daarmee de Auteurswet en kunt daarvoor worden vervolgd. 2. Soms is het toegestaan van geschriften enkele exemplaren voor eigen studie of gebruik te kopiëren. Deze mogen niet worden afgestaan aan derden.

Het betreft kopieën van:

 • geschriften waarvan de auteur langer dan 50 jaar geleden is gestorven
 • geschriften van overheidsinstellingen
 • geschriften waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat er geen nieuwe exemplaren meer in de handel verkrijgbaar zijn
 • korte artikelen, berichten en dergelijke in kranten en tijdschriften
 • kleine gedeelten van alle overige geschriften

Overige bepalingen

Artikel 14 - De volgende huisregels gelden in de Bibliotheek:

 • iedere bezoeker dient zich zo te gedragen dat andere bezoekers ongehinderd gebruik kunnen maken van de Bibliotheek
 • het personeel kan bezoekers vragen de in hun bezit zijnde bibliotheekmaterialen, alsmede een lenerspas of identiteitsbewijs te tonen
 • diefstal wordt altijd aangegeven bij de politie
 • het is verboden om te verkopen of propaganda te maken
 • het is verboden om affiches of teksten aan te brengen
 • het is verboden om met skeelers, kinderfietsen e.d. de Bibliotheek te betreden
 • het is verboden huisdieren mee naar binnen te nemen, met uitzondering van geleidehonden
 • het is verboden om op tafels of radiatoren te zitten
 • het is verboden hinder, gevaar, vervuiling of beschadiging te veroorzaken
 • het is verboden om alcohol en/of drugs te gebruiken in de Bibliotheek
 • het is verboden om zich storend of agressief te gedragen
 • gelezen kranten en tijdschriften moeten worden opgeruimd
 • het gebruik van mobiele telefoons is toegestaan , tenzij dit hinderlijk is voor andere gebruikers.
 • aanwijzingen door of namens het personeel moeten worden opgevolgd
 • Bij overlast, kan het personeel u hierop aanspreken en u de toegang tot de Bibliotheek (tijdelijk) ontzeggen

Artikel 15 De leidinggevende is bevoegd bij niet nakomen van de uitleenvoorwaarden degene die in gebreke blijft uit te sluiten van het gebruik van de Bibliotheek. De leidinggevende is bevoegd ter plekke een beslissing te nemen.

Artikel 16 Voor wensen en klachten kan men gebruik maken van het contactformulier op de website. Heeft dit onvoldoende resultaat, dan kan men zich schriftelijk wenden tot de directie van de Bibliotheek.

Artikel 17 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de directie.

Artikel 18 Met dit uitleenreglement wordt de lener of diens wettelijke vertegenwoordiger geacht bekend te zijn. Bij inschrijving verklaart de lener zich akkoord met dit reglement.